datedate 28 gen 2010

Update’09 Especial Turismo: Prodesse et delectare

Segittur y Editurinfo han organitzat un esdeveniment formatiu a Madrid adreçat a la indústria del turisme, amb la finalitat de reunir a professionals de les diferents àrees del sector i promoure el necessari creuament d’idees per a afrontar la crisi en la nova societat del lleure.

L’esdeveniment ha comptat amb Infonomia (www.infonomia.com), empresa especialitzada en conduir tallers peculiars i innovadors que posen l’accent en la creativitat, les TICs, el pensament lateral i la hibridació de continguts, àmbits i models de negoci.

En concret, l’Update consisteix en un format propi que aporta magnífics experts en l’art de fer aflorar i compartir els principals vectors de canvi i de tendències. L’experiència, una autèntica posada al dia en coneixements i un torrent imparable de bones idees, posa en dansa el clàssic principi horacià d’aprendre delectant (Prodesse et delectare), ja que tant la forma com el contingut resulten excepcionals.

Estudi 66 ha col·laborat en la difusió d’aquest taller, prestant els seus serveis professionals per al disseny d’un mailing electrònic, la implementació de les inscripcions on-line i l’obtenció del fee-back posterior en una minienquesta tramesa també per email.

1 Response to “ Update’09 Especia... ”

leave a comment

Leave a Reply